کاهش استرس بارداری

اما برای کاهش استرس بارداری باید تأکید کنیم که پیگیری های سه ماهه قبل از بارداری برای ترم بودن نوزاد به دنیا آمده بسیار مهم است.