تعیین جنسیت جنین

امروزه تعیین جنسیت جنین از طریق سونوگرافی انجام می شود. سونوگرافی برای تعیین جنسیت یکی از راه های دقیق تشخیصی می باشد.